Written by 8:21 am Sempozyum

HİCRİ DÖRDÜNCÜ ASIR KİTAP BÖLÜMÜNE KABUL EDİLEN ÇALIŞMALAR

 1. Muhammed Bahaeddin YÜKSEL

Kur’ân’ın Anlaşılmasına Etkisi Bağlamında Nüzul Dönemi Sosyo-Kültürel Doku: Taberî Örneği

 1. Ayşegül Toprak Şahin

Muârız Haberlerin Çözümünde Kerhî İle Gündeme Gelip Cessâs’la Sistematize Edilen Bir Tercih Kriteri: “Müsbit Nâfîden Evlâdır.”

 1. Mehmet Yaşar

Ebû Ca‘fer En-Nehhâs’ın Kitâbü’n-Nâsih ve’l-Mensûh’unda Neshi Üzerine  İhtilaf Edilen Âyetleri Yorumlama Yöntemi

 1. Esat Özcan

İmam Mâtürîdî’nin İmam Şâfiî’ye Yönelttiği Eleştiriler

 1. Şuayip Karataş

İbn Ebî Zemenîn’in ‘Tefsîru’l-Kur’âni’l-Azîz’ Adlı Tefsirinde Kıraat

 1. Abdulcabbar Adıgüzel

Zeccâc’ın Ahmed b. Hanbel’in et-Tefsîr’iyle İlişkisi

 1. Mustafa Yasin Akbaş

Hadis Kaynaklarındaki Tefsir Bölümleri İle İbn Ebû Hâtim’in Tefsîr’inin Mukayesesi (Nûr Sûresi Örneği)

 1. Mustafa Taha Güler

Yitik Bir Tefsiri Muhtasarından Okumak: İbn Ebû Zemenîn’in Muhatasaru Tefsîri İbn Sellâm’ı

 1. Nazife Vildan Güloğlu

Zeccâc ve Nehhâs’ın Kıraat Tasavvurlarının Karşılaştırılması: Hûd Sûresi Özelinde

 1.  Kübra Keleş

Hicrî Dördüncü Asırda Mutezilî Müfessirler ve Kayıp Tefsirleri

 1.  Selim Tekin

Hicri Dördüncü Asırda Arap Gramer Çalışmaları

 1.  İsa Koç

4./10. Yüzyıl Hanbelîliğinin Önemli Simalarından İbn Batta’nın Ebû Hanîfe Algısı

 1.  Kerim Yılmaz

 İbn Cinnî’nin Tefsir İlmine Katkıları

 1.  Said KOBAK

Şeyh Sadûk’un Ma‘âni’l-Ahbâr’ı ile Hattâbî’nin Garîbü’l-Hadîs’inin Mukayesesi

 1.  Mustafa Başkan

Hicrî Dördüncü Asırda Tasavvuf ve Felsefe Yakınlaşması Örneği: Ebü’l-Hasan Ali b. Muhammed ed-Deylemî (ö. 392/1002) ve Atfü’l Elif’i

 1.  Kadir Sayım

Hanefi Hadis Tenkid Ekolünün Kurucusu İmam Tahavi ve Şerhu’l-Meâni’l-Âsâr İsimli Eseri’nin İncelenmesi (İbâdetler Bölümü)

 1.  Fatma Yıldız

İbni Hibbân’ın Meçhul Râvi Anlayışı

 1.  Bekir Altun

Hicrî Dördüncü Asırda Büveyhîler ile İmâmiyye Uleması Arasındaki İlişki ve İmâmiyye Kelamının Gelişimine Etkisi

 1.  Muhammad Masharib Shah Syed

Hunting The Roots of Taṣawwuf In Ḥadīth To Fortify The Idea of A. J. Arberry: Fourth Century Hijrī As Prototype

 •  Zeynep KAYA ÜNAL

Mes‘udî’nin Tarihyazımında Pers Tarihi Ve İran Toplumu

 1.  Ayşe Nur Yamanus

Hicrî Dördüncü Asırda Hadis Alimlerinin Kelâm İlmiyle İlişkisi: Eş‘arî Muhaddisler Özelinde Bir İnceleme

 1.  Mehmet Dalkılıç

Hicrî Dördüncü Asırda Bâtınîlerin Ve Karmatîlerin İslam Toplumlarına Etkisi

 1.  Ali İhsan Kılıç

Hicri IV. Asır Bağdat ve Horasan Merkezli Tasavvuf Hareketlerinin Etkileşimi: Ebû Bekir el-Vâsıtî Örneği

 1.  Sümeyye Aysu

Bir İhtisar Örneği Olan İbn Ebi Zemenin’in Tefsiru’l Kuran’il Aziz Adlı Eserinde Kıraat Olgusu

 1.  Hatice Bektaş

Fıkhî Tefsirin Teşekkülü Bağlamında Hicrî Dördüncü Asırda Ahkâmu’l-Kur’ân Eserleri

 1.  Muhammed ÇELİK

Müfessir İbn Cerîr et-Taberî, Tefsiri ve İ’câzu’l-Kur’ân’a Bakışı

27. Elif Erdoğan

Hakikat Mecaz Bağlamında İmam Mâturîdî’nin Tefsirinde Ahiret Ahvali

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Last modified: Şubat 14, 2024
Close