KABUL EDİLEN TEBLİĞLER

Değerli Katılımcılarımız, öncelikle sempozyumumuza gösterdiğiniz ilgiden dolayı çok teşekkür ederiz. Normalde 26 Temmuz itibariyle, kabul edilen tebliğleri ilan edecektik ancak gelen talepler üzerine tebliğ gönderme tarihinin 20 Temmuz’a kadar uzatılması, ilanın da birkaç gün gecikmesine sebep oldu. Bu gecikmeden dolayı özür dileriz.

Sempozyumumuza ülkemizden 45, yurt dışından da 70’den fazla tebliğ geldi. Bu tebliğler önce düzenleme kurulu tarafından titizlikle incelendi. Bazı tebliğ sahiplerinin, vefat tarihi 400’den sonra olan alimleri işledikleri görüldü. Sempozyum katılım şartları arasında işlenecek alimlerin vefat tarihlerinin 300-399 arasında olması gerektiği belirtilmiş idi. Bazılarının ise konuları hicrî dördüncü asırla ilgili değildir. Kurulumuz bunları kapsam dışı oldukları için eledi. Katılımcılarımız, hicrî beşinci asır kapsamına giren tebliğlerini önümüzdeki yıl düzenlemeyi düşündüğümüz Hicrî Beşinci Asrın İslâmî İlimlerin Gelişimindeki Yeri başlıklı sempozyumumuza gönderirlerse memnuniyetle değerlendirmeye alırız.

Geriye kalan tüm tebliğler, tebliğcinin adı silinerek ilgili oldukları alanlardaki Bilim ve Danışma Kurulumuzda yer alan hocalarımıza gönderildi. Bilim ve Danışma Kurulu üyelerimizden tebliğleri inceleyip KABUL veya RED diye işaretlemeleri, KABUL yazdıklarını da önem sırasına göre 1, 2, 3… diye dizmeleri talep edildi. Hocalarımız bu işi titizlikle yapıp bize geri döndüler. Bu vesileyle bütün Bilim ve Danışma Kurulu üyelerine teşekkür ederiz. Biz de bunları hesaba katarak 75 tebliği programa aldık.

Sempozyumumuzun iki gün ve iki ayrı salonda toplam 14 oturum halinde olması planlanmış idi. Buna göre 4X14=56 tebliğ kabul etmemiz gerekiyor. Ancak tebliğlerimiz önemli oldukları için imkânları zorlayarak 75 tebliğ kabul ettik. Bundan daha fazlasını kabul etmemiz mümkün değildir. Hal böyle olunca mecburen Bilim ve Danışma Kurulumuzun ilk sıralarda yer verdiklerini almak, diğerlerini ise program dışı bırakmak zorunda kaldık. Tebliği elenen katılımcılarımızın bu konuda bize anlayış göstermelerini bekleriz. Tebliği elenenler de dahil hicrî dördüncü asır kapsamında çalışma sunmuş olan bütün katılımcılarımız arzu ederlerse tebliğlerini, ileride ilanına çıkacağımız Hicrî Dördüncü Asırda İslâmî İlimler adındaki edit kitapta yayımlamak üzere bölüm formatına göre düzenleyerek gönderebilirler. Bunları kitap bölümü için değerlendireceğiz inşallah.

Bu vesileyle tebliği kabul edilen hocalarımızı sempozyum günlerinde İstanbul’a bekliyoruz. Tekrar bütün katılımcılarımıza çok teşekkür ediyoruz.

Sempozyum Düzenleme Kurulu

HİCRİ DÖRDÜNCÜ ASIR İSLAMİ İLİMLER SEMPOZYUMU

TÜRKÇE TEBLİĞLER LİSTESİ

No

Alan

Ad-Soyad

Tebliğ Adı

Kabul/Ret

1

Tefsir

Doç. Dr. Aslan HABİBOV

Hicri Dördüncü Asırda Şii Tefsiri (Bilim ve Danışma Kurlu ile Düzenleme Kurulunun önerisi: Temel Örnekler Üzerinden Dördüncü Asırda Şiî Tefsiri ve Özellikleri)

KABUL

2

Tefsir

Prof. Dr. Muhammed ÇELİK

Müfessir İbn Cerîr et-Taberî, Tefsiri ve İ’câzu’l-Kur’ân’a Bakışı (Bilim ve Danışma Kurlu ile Düzenleme Kurulunun önerisi: İbn Cerîr et-Taberî’nin Tehaddî Âyetleri Üzerinden Kur’ân’ın İ’câzına Bakışı)

KABUL

3

Tefsir

Arş. Gör. Abdulcabbar ADIGÜZEL

Erken Dönem Tefsirde Filoloji ve Rivayet: Ebû İshâk ez-Zeccâc’ın Ahmed b. Hanbel’in et-Tefsîr’iyle İlişkisi Üzerine (Bilim ve Danışma Kurlu ile Düzenleme Kurulunun önerisi: Tefsirde Filoloji ve Rivayet: Zeccâc’ın Ahmed b. Hanbel’in et-Tefsîr’iyle İlişkisi)

KABUL

4

Tefsir

Arş. Gör. Dr. Kerim YILMAZ

İbn Cinnî’nin (ö. 392/1002) Tefsir İlmine Katkıları

KABUL

5

Tefsir

Dr. Öğretim Üyesi Burcu DİLEK

Rummânî’nin Tefsir Yöntemi ve Mezhebî Kimliğinin Kur’ân Yorumuna Etkisi (Bilim ve Danışma Kurlu ile Düzenleme Kurulunun önerisi: Rummânî’nin Yönteminin ve Mezhebî Kimliğinin Kur’ân’ı Yorumlamasına Etkisi)

KABUL

 

 

 

                     

6

Tefsir

Doktora Öğrencisi Elif ERDOĞAN

Hakikat Mecaz Bağlamında İmam Mâturîdî’nin Tefsirinde Ahiret Ahvali

KABUL

7

Tefsir

Doktora Öğrencisi Hatice BEKTAŞ

Fıkhî Tefsirin Teşekkülü Bağlamında Hicrî Dördüncü Asırda Ahkâmu’l-Kur’ân Eserleri

KABUL

8

Tefsir

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet BAĞÇİVAN

Hicrî Dördüncü Asırda Ortaya Çıkan Münâsebâtü’l-Kur’ân İlminde İmkân Ve Keyfilik Tartışmaları

KABUL

9

Tefsir

Arş. Gör. Feyza ÇELİK

İbn Cerir Et-Taberi’nin Câmiu’l-Beyân Adlı Tefsirinde Hz. İsa ile İlgili Ayetlerin Değerlendirilmesi

 

KABUL

10

İslam Hukuku

Dr. Ali Hakan ÇAVUŞOĞLU

4./10. Asır Fıkıh Mezhepleri Açısından Ne İfade Eder?: “Fıkıh Mezhebi”Nin Teşekkül Tarihine Dair Araştırmalara Bir Katkı

KABUL

11

İslam Hukuku

Dr. Öğretim Üyesi Ceyda GÜRMAN

Taberî’nin Latîfü’l-kavl Adlı Fıkıh Usûlü Eserini Câmi‘u’l-beyân Tefsiri Üzerinden Okumak

KABUL

12

İslam Hukuku

Doç. Dr. Ahmet ÖZDEMİR

Hicri Dördüncü Asırda Semerkant’ta Yaşayan Fakihler ve Fıkıh İlmine Hizmetleri

KABUL

13

İslam Hukuku

Dr. Öğr. Üyesi, Mehmet CENGİZ

Hicri Dördüncü Asırda Makâsıdü’ş-Şerîa İzleri: Kaffâl Eş-Şâşî (Ö. 365/976) Örnekliğinde

KABUL

14

Hadis

Arş. Gör. Ayşegül TOPRAK ŞAHİN

Muârız Haberlerin Çözümünde Kerhî ile Gündeme Gelip Cessâs’la Sistematize Edilen Bir Tercih Kriteri: “Müsbit Nâfîden Evlâdır.”

KABUL

15

Hadis

Dr. Öğretim Üyesi Fatma YILDIZ

İbn Hibbân’ın Meçhul Ravi Anlayışı

KABUL

16

Hadis

Yüksek Lisans Öğrencisi Ceren ÖZKÖK

Ebû Ya‘lâ el-Mevsılî’nin Hadis İlmine Katkısı (el-Mefârid Kitabı Özelinde)

KABUL

17

Hadis

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Yasin AKBAŞ

Hadis Kaynaklarındaki Tefsir Bölümleri ile İbn Ebû Hâtim’in Tefsîr’inin Mukayesesi (Nûr Sûresi Örneği)

KABUL

18

Tarih

Arş. Gör. Dr. Zeynep KAYA ÜNAL

Mes‘ûdî’nin Tarih yazımında Pers Tarihi ve İran Toplumu

KABUL

19

İslam Tarihi

Doktora Öğrencisi Enes Ensar ERBAY

4/10. Yüzyılda Öne Çıkan Bir Muhâdarât Eseri Olarak Tenûhî’nin (ö. 384/994) Nişvârü’l-muhâdara ve Ahbârü’l-müzâkere isimli kitabında Tarih Yazımı: Hikâyelerin Konu İçerikleri Üzerinden Bir İnceleme

KABUL

20

İslam Mezhepleri Tarihi

Prof. Dr. Mehmet DALKILIÇ

Hicrî Dördüncü Asırda Bâtınîlerin ve Karmatîlerin İslam Toplumlarına Etkisi

KABUL

21

İslam Mezhepleri Tarihi

Dr. Öğretim Üyesi İsa KOÇ

4./10. Yüzyıl Hanbelîliğinin Önemli Simalarından İbn Batta’nın (öl. 387/997) Ebû Hanîfe ve Hanefîlik Algısı

KABUL

22

İslam Mezhepleri Tarihi

Dr. Araş. Gör. Bekir ALTUN

Hicrî Dördüncü Asırda Büveyhîler ile İmâmiyye Uleması Arasındaki İlişki ve İmâmiyye “Kelamının Gelişimine Etkisi

KABUL

23

İslam Mezhepleri Tarihi

Dr. Mustafa KESKİN

Hicrî Dördüncü Asırda Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaati’in Vasıflarının Belirlenmesi (Hakîm es-Semerkandî es-Sevâdü’l-A’zam Örneği)

KABUL

24

Tasavvuf

Dr. Arş. Gör. Ali İhsan KILIÇ

Hicri IV. Asır Bağdat ve Horasan Merkezli Tasavvuf Hareketlerinin Etkileşimi: Ebû Bekir el-Vâsıtî Örneği

KABUL

25

Tasavvuf

Dr. Hatice Gargu KARADENİZ

Hicrî Dördüncü Asır Müellif Sufîlerinde İslamî İlimler Bağlamında İhsan Kavramının Yeri: Serrâc ve Sülemî Örneği

KABUL

26

Kur’an Tarihi Tarihi

Doç. Dr. Abdulkadir KARAKUŞ

İbn Ebû Dâvûd’un Kitâbu’l-Mesâhif Adlı Eseri Işığında Kur’an’ın Kitaplaşma Serüveni

KABUL

27

Kıraat

Dr. Muhammed COŞKUN

Kıraat İlmindeki Tarihi Kırılma Noktası: Hicrî IV. Asır ve İbn Mücâhid

KABUL

28

Kıraat

Prof. Dr. Mehmet ÜNAL-Arş. Gör. Sümeyye AYSU

Bir İhtisar Örneği Olan İbn Ebi Zemenin’nin Tefsiru’L-Kur’ân’il-Aziz Adlı Eserinde Kıraat Olgusu

KABUL

29

Kelam

Arş. Gör. Ayşe Nur YAMANUS

Hicrî Dördüncü Asırda Hadis Alimlerinin Kelâm İlmiyle İlişkisi: Eş‘arî Muhaddisler Özelinde Bir İnceleme

KABUL

30

Arap Dili ve Belagatı

Dr. Cumali BAYLU

“(Hicri IV. Asır Alimlerinden) İbnü’s-Serrâc’ın Nahiv İlminin Gelişimine Katkıları

KABUL

31

Arap Dili ve Belagatı

Dr. Öğretim Üyesi Selim TEKİN

Hicri Dördüncü Asırda Arap Gramer Çalışmaları

KABUL

32

Felsefe ve Din Bilimleri

Dr. Öğretim Üyesi Süleyman DOĞANAY

Hicri Dördüncü Asırdan Psikanalize Bir Sesleniş: Ebubekir Er-Razi’nin Tıbbu’r Ruhani’sindeki ‘Haset’ Bahsi Üzerine Bir İnceleme

KABUL

33

Felsefe ve Din Bilimleri

Dr. Öğr. Üyesi Kayhan ÖZAYKAL

Aristo’dan Mâturîdî ve Fârâbî’ye Akıl ve Ruh

KABUL

 

Visited 5 times, 1 visit(s) today
Close